งานวิจัยและพัฒนา/สิ่งตีพิมพ์

>>คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หัวข้อ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม/สัมมนา โดย นางสาวหน่อย จินะชิต นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เผยแพร่ 10 ตุลาคม 63

>>รายงานการวิเคราะห์ เรื่อง ทัศนคติและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยต่อแอปพลิเคชันโปรแกรมจุดตรวจตู้แดง “KkuRedbox” โดย นางสาวหน่อย จินะชิต นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เผยแพร่ 10 ตุลาคม 63

>>คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายมรกต สุบิน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เผยแพร่ ตุลาคม 63

>>รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการโครงการสำรวจตรวจตราตามหาเจ้าของรถจักรยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายมรกต สุบิน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ เผยแพร่ ตุลาคม 64

 

ผลงานออกแบบ

>>การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร ผลงานการออกแบบของนักศึกษาต่างชาติ Mr.Afin Ulul Azmi

>>การรณรงค์ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ผลงานการออกแบบของนักศึกษาต่างชาติ Mr.Nizar Fauzan

 

Comments are closed.