คำสั่ง/ประกาศ 2559

 • คำสั่ง ที่ 1/2559  เรื่อง: กำหนดวันหยุดพักประจำสัปดาห์ของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหนน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • คำสั่ง ที่ 2/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดูแลข้อสอบคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13-18 ม.ค. 59
 • คำสั่ง ที่ 3/2559  เรื่อง: –
 • คำสั่ง ที่ 4/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คำสั่ง ที่ 5/2559  เรื่อง: เปลี่ยนแปลงวันหยุดพักประจำสัปดาห์ เป็นการเฉพาะราย นายไพรวรรณ์ แก้วสำราญ
 • คำสั่ง ที่ 6/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ สถานที่พิมพ์ข้อสอบอรับ-ส่งข้อสอบ และดูแลสนามสอบ (22 – 26 ม.ค. 58)
 • คำสั่ง ที่ 7/2559  เรื่อง: กำหนดแผนการปฏิบัติงานและหน้าที่รับผิดชอบภาระกิจดูแลความปลอดภัยและการจราจร ท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น และประชุมหารือโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาขอนแก่น
 • คำสั่ง ที่ 8/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยการจัดทำข้อสอบ และรับ-ส่งข้อสอบ ดูแลความเรียบร้อยสนามสอบ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2559
 • คำสั่ง ที่ 9/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดูแลความปลอดภัยการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
 • คำสั่ง ที่ 10/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ถวายความปลอดภัย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและอำนวยความสะดวกด้านการจาจร
 • คำสั่ง ที่ 11/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดูแลความปลอดภัย งานเกษตรภาคอีสาน
 • คำสั่ง ที่ 12/2559  เรื่อง: กำหนดแผนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจดูแลความปลอดภัยและการจราจร คณะศึกษาดูงานเกี่ยวกับความพร้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. ถึงวันที่ 1 ก.พ. 59
 • คำสั่ง ที่ 13/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสำคัญ ผู้แทนพระองค์ รองประธานมูลนิธิอาสาพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
 • คำสั่ง ที่ 14/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในการจัดโครงการกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559
 • คำสั่ง ที่ 15/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสำคัญ คณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมาธิการสื่อมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • คำสั่ง ที่ 16/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัย ดูแลเอกสารลับของทางราชการ การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เรือนพักรับรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คำสั่ง ที่ 17/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คำสั่ง ที่ 18/2559  เรื่อง: การจัดเจ้าหน้ที่ดูแลความปลอดภัย งานบุญจี่วาเลนไทน์
 • คำสั่ง ที่ 19/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559
 • คำสั่ง ที่ 20/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสิริคุณาการ 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร
 • คำสั่ง ที่ 21/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเอกสารลับของทางราชการ จัดทำข้อสอบ ทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2559 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2559
 • คำสั่ง ที่ 22/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกภาคสนาม โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกในเรื่องวินัยจราจรและการป้องกันอัคคีภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
 • คำสั่ง ที่ 23/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คำสั่ง ที่ 24/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
 • คำสั่ง ที่ 25/2559  เรื่อง: ขอความร่วมมือให้งดเว้นการหยุดทดแทน และการขาด ลาทุกประเภท ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2559
 • คำสั่ง ที่ 26/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยการจัดสอบรับบุคคลเข้าศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) และคณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คำสั่ง ที่ 27/2559  เรื่อง: ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอีสาน
 • คำสั่ง ที่ 28/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คำสั่ง ที่ 29/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการดูแลความปลอดภัยและการจราจร การแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ระหว่าง ทีมขอนแก่น FC กับทีม ประจวบ FC
 • คำสั่ง ที่ 30/2559  เรื่อง: แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร อัตราเลขที่ 3973-4052 ในวันที่ 11 เมษายน 2559
 • คำสั่ง ที่ 31/2559  เรื่อง: ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ณ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คำสั่ง ที่ 32/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 33/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 34/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 35/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 36/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 37/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 38/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 39/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 40/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 41/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 42/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 43/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 44/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 45/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 46/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 47/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 48/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 49/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 50/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 51/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 52/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 53/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 54/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 55/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 56/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 57/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 58/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 59/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 60/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 61/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 62/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 63/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 64/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 65/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 66/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 67/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 68/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 69/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 70/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 71/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 72/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 73/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 74/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 75/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 76/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 77/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 78/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 79/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 80/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 81/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 82/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 83/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 84/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 85/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 86/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 87/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 88/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 89/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 90/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 91/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 92/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 93/2559  เรื่อง:
 • คำสั่ง ที่ 94/2559  เรื่อง: งดเว้นการขาดลา ทุกประเภท ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

Comments are closed.