หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 3

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ลำดับ ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน วันหยุดพักประจำสัปดาห์
วันหยุด อา พฤ
1 นายดีชัย  เจริญชัย มข034 ส-อา *           *
2 นายธนวุฒิ  ขันทะ มข028 พฤ-ศ         * *  
3 นายสวัสดิ์  จิตวิขาม มข040 อา-จ * *          
4 นายจักริน  ชาหนองอ้อ มข150 อ-พ     * *      
5 นายประหยัด  มายานุรัตน์ มข046 อา-จ * *          
6 นายปิระ  คงดำ มข101 อา-จ * *          
7 นายสิริวิชฐ์  บุญนาค มข095 จ-อ   * *        
8 นายจตุรพร  ป่าฟ้าเลื่อน มข171 ส-อา *           *
9 นายมนตรี  เขียวอ่อน มข111 พ-พฤ       * *    
10 นายอภิเดช  แก้ววิสัย มข103 พฤ-ศ         * *  
11 นายสามารถ  บุตรหลอด มข124 อา-จ * *          
12 นายชัยเดช  ดรบัณฑิต มข285 อ-พ     * *      
13 นายสมบัติ  คำภักดี มข147 พ-พฤ       * *    
14 นายอนุชา  ทองบ่อ มข155 อา-จ * *          
15 นายอนุลักษณ์  แสงเหลา มข158 จ-อ   * *        
16 นายพัฒนพงษ์  อุระเพ็ญ มข214 อ-พ     * *      
17 นายอาคม  โคตรหล้า มข136 พฤ-ศ         * *  
18 นายสถาพร  ยาอุด มข268 ส-อา *           *
19 นายตฤณ  ศรีโสดาพล มข228 จ-อ   * *        
20 นายแสงทอง  เปทา มข179 ศ-ส           * *
21 นายกำแพงเพชร  คงเมือง มข209 ส-อา *           *
22 นายธนาวรรธน์ อาภาพงษ์ภิรมย์ มข229 อ-พ     * *      
23 นายสนธยา  โยมะบุตร มข248 พฤ-ศ         * *  
24 นายสุพรรณ  มณีรัตน์ มข224 ส-อา *           *
25 นายเอกพงษ์  โฮมละคร มข245 อา-จ * *          
26 นายอธิป  สมอุ่มจารย์ มข252 จ-อ   * *        
27 นายกมล  ภาโส มข258 พฤ-ศ         * *  
28 นายอนุชา  แก้วพิลา มข253 ศ-ส           * *
29 นายสุทิน  สายคำกอง มข254 ศ-ส           * *
30 นายอัศวนนท์ แก้วคำจันทร์ มข250 ศ-ส           * *
31 นายธีรวัฒน์  คุ้มสุวรรณ มข288 ศ-ส           * *
32 นายอนุชา  อุดทา มข294 อ-พ     * *      
33 นางสาววงเดือน  แนวหล้า มข260 ส-อา *           *
34 นางอมรรัตน์  ชัยแสน มข151 จ-อ   * *        
35 นางสาวรจนา  ทองติง มข142 จ-อ   * *        
36 นางอารีย์  ภูวะศรี มข128 อ-พ     * *      
37 นางสาวสุกัญญา  คำวงษา มข200 พ-พฤ       * *    
38 นางสาวจตุพร  ศักดิ์วงศ์ มข237 พฤ-ศ         * *  
39 นางสาวสุมิตรา  ภูมิลา มข257 พฤ-ศ         * *  
40 นางราตรี  ลำเพ็ง มข127 ส-อา *           *
41 นายสุกัญญา  สุคำ มข123 อา-จ * *          
42 นายวิรัตน์  ธีรพลชา มข274 พ-พฤ       * *    
43 นางสาวปราณี  สิมสี มข233 ศ-ส           * *
44 นายอาทิตย์  ร้ายสูงเนิน มข256 จ-อ   * *        
45 นายอภิชัย  แสนหล้า มข202 พ-พฤ       * *    

 

Comments are closed.