หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 3

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
 หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 3
ลำดับ ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน วันพักประจำสัปดาห์ อา พฤ
ประเภท หัวหน้าหน่วย
1 นายเฉลี่ย  อาจภักดี มข 017 ส-อา * *
2 นายธนวุฒิ  ขันทะ มข 028 พ-พฤ * *
3 นายวิทยา  เขียวไกร มข 037 จ-อ * *
4 นายสวัสดิ์  จิตวิขาม มข 040 พฤ-ศ * *
5 นายสิทธินันท์  สันตะวงศ์ มข 043 ส-อา * *
ประเภท เจ้าหน้าที่ รปภ.ชาย
6 นายวิรุณ  ภูบุญลาภ มข 105 ส-อา * *
7 นายประหยัด  มายานุรัตน์ มข 046 อา-จ * *
8 นายปิระ  คงดำ มข 101 อา-จ * *
9 นายวราวุธ  เวียงวิเศษ มข 121 อ-พ * *
10 นายสราวุธ  แสนสมบัติ มข 110 อ-พ * *
11 นายอภิเดช  แก้ววิสัย มข 103 พฤ-ศ * *
12 นายประสิทธิ์  อินทะมนต์ มข 044 พฤ-ศ * *
13 นายสิริวิชฐ์  บุนนาค มข 095 จ-อ * *
14 นายศักดา  พงษ์พรต มข 197 พฤ-ศ * *
15 นายมนตรี  เขียวอ่อน มข 111 พ-พฤ * *
16 นายสามารถ  บุตรหลอด มข 124 อา-จ * *
17 นายอนุชา  แก้วพิลา มข 164 อ-พ * *
18 นายสมบัติ  คำภักดี มข 147 พ-พฤ * *
19 นายสมภพ  บุญมาลี มข 152 ศ-ส * *
20 นายโสที  สมรัตน์ มข 157 ส-อา * *
21 นายอนุชา  ทองบ่อ มข 155 อา-จ * *
22 นายอนุลักษณ์  แสงเหลา มข 158 จ-อ * *
23 นายอภิสิทธิ์  จันทพล มข 137 อ-พ * *
24 นายอัครเดช  ผ่านบุตร มข 129 พ-พฤ * *
25 นายอาคม  โคตรหล้า มข 136 พฤ-ศ * *
26 นายสุนทร  อุทัยกัน มข 173 ส-อา * *
27 นายสุบัน  แสงธิ มข 184 อา-จ * *
28 นายสุรพล  น้วมตุ่น มข 192 จ-อ * *
29 นายสุริยันต์  ระดาโชติ มข 187 อ-พ * *
30 นายสุริยา  ศรีบุรินทร์ มข 190 พ-พฤ * *
31 นายเสกสัณห์  ผลานุสนธิ์ มข 193 พฤ-ศ * *
32 นายแสงทอง  เปทา มข 179 ศ-ส * *
33 นายอภิชัย  ชะชิตสิงห์ มข 191 ส-อา * *
34 นายวิทยา  พันธ์น้อย มข 228 อา-จ * *
35 นายอาจหาญ  บุตะเขียว มข 189 อ-พ * *
36 นายอภิสิทธิ์  แหวนแก้ว มข 175 จ-อ * *
37 นายอภิชัย  แสนหล้า มข 202 อ-พ * *
38 นายอาทิตย์  นามโคตร มข 214 พ-พฤ * *
39 นายอาทิตย์  พิมพ์ศรี มข 206 พฤ-ศ * *
40 นายณัฐวุฒิ พรมลือชัย มข 222 ศ-ส * *
41 นายธีระวัฒน์  ขันทะ มข 235 อา-จ * *
42 นายพิศาล  ลองคำ มข 217 จ-อ * *
43 นายมงคล  แซ่ลิ้ม มข 220 จ-อ * *
44 นายสุพรรณ  มณีรัตน์ มข 224 ส-อา * *
45 นายอรรคพงษ์  เหล่าสมบัติ มข 229 ศ-ส * *
46 นายวสันต์  ผลานุสนธิ์ มข 248 พ-พฤ * *
47 นายวชิรพงษ์  บัวลี มข 259 ศ-ส * *
48 นายกมล  ภาโส มข 258 พฤ-ศ * *
49 นายเจนพล ขจรมณี มข 263 พฤ-ศ * *
50 นายธนโชติ  อุตรชาติ มข 255 พ-พฤ * *
51 นายสุทิน  สายคำกอง มข 254 ศ-ส * *
52 นายอัศวนนท์  แก้วคำจันทร์ มข 250 ศ-ส * *
53 นายเอกพงษ์  โฮมละคร มข 245 อา-จ * *
54 นายพีระวิทย์  แสนทวีสุข มข 249 จ-อ * *
55 นายกิตติภูมิ  ชาหนองอ้อ มข 269 จ-อ * *
กลุ่มเจ้าหน้าที่ รปภ.หญิง
56 นางสาวรจนา  ทองติง มข 142 จ-อ * *
57 นางราตรี  ลำเพ็ง มข 127 ส-อา * *
58 นางฤทัยรัตน์  บุญมาลี มข 153 ศ-ส * *
59 นางอมรรัตน์  ชัยแสน มข 151 อา-จ * *
60 นางอารีย์  ภูวะศรี มข 128 อ-พ * *
61 นางสาวสุกัญญา  คำวงษา มข 200 อ-พ * *
62 นางสาวอาทิตยา  เสตราช มข 212 พฤ-ศ * *
63 นางสาวจตุพร  ศักดิ์วงศ์ มข 237 พ-พฤ * *
64 นางสาววงเดือน  แนวหล้า มข 260 ส-อา * *
65 นางสาวสุมิตรา  ภูมิลา มข 257 พฤ-ศ * *

 

Comments are closed.