หน่วยควบคุมและสั่งการทางวิทยุ

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
หน่วยควบคุมและสั่งการทางวิทยุ
ลำดับ ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน วันหยุดพักประจำสัปดาห์
วันหยุด อา พฤ
1 นายสิทธิพร  ชินฝั่น มข021 ส-อา * *
2 นายอัครพงษ์  ผายลุน มข041 พฤ-ศ * *
3 นายภมร  พุทธสอน มข062 ส-อา * *
4 นายไพฑูรย์ วันเพ็ชร มข068 อา-จ * *
5 นายสมศักดิ์  อุดททรัพย์ มข069 พ-พฤ * *
6 นายทองใบ  เขียวไกร มข048 ศ-ส * *
7 นายสุรชัย  มหานุภาพ มข039 อ-พ * *
8 นายสง่า  สายทองสุข มข029 จ-อ * *

Comments are closed.