หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
หน่วยดับเพลิงและป้องกันอุบัติภัย
ลำดับ ชื่อ – สกุล นามเรียกขาน วันหยุดพักประจำสัปดาห์
อา พฤ
1 นายวิบูรณ์ศิลป์  พินิจมนตรี มข 023 อา-จ * *
2 นายสมชัย บุญสวัสดิกุลชัย มข 036 ศ-ส * *
3 นายแสงจันทร์  จันทวงษ์ มข 075 พ-พฤ * *
4 นายสมานชัย  ชินฝั่น มข 074 พฤ-ศ * *
5 นายสมชาย  สิงสีดา มข 073 อ-พ * *
6 นายฟูเกียรติ  กลั่นเกลี้ยง มข 120 จ-อ * *
7 นายณรงค์ชัย  บุญประคม มข 107 ส-อา * *

Comments are closed.