หน่วยสิริคุณากร

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
หน่วยสายตรวจสิริคุณากร
ลำดับ ชื่อ – สกุล นามเรียกขาน วันหยุดพักประจำสัปดาห์
อา พฤ
1 นายพลเทพ  ศรีเจริญ มข 022 ส-อา * *
2 นายบุญจันทร์  บุญเทพ มข 033 ส-อา * *
3 นายช่วง  สุนา มข 063 จ-อ * *
4 นางสาวรัชนก  ผ่องแผ้ว มข 219 ส-อา * *
5 นายเชิด  คำมณีจันทร์ มข 094 จ-อ * *
6 นายบรรลุ  สุขบุญมา มข 089 พ-พฤ * *
7 นายอาทิตย์  ผิวทอง มข 109 พ-พฤ * *
8 นายสุวิทย์  เจริญคุณ มข 085 ศ-ส * *
9 นายโสรัสจน์  พึ่งพิง มข 086 อ-พ * *
10 นายธนโชติ  จำปาวะตะ มข 115 อา-จ * *
11 นายสมยศ  โสภา มข 087 พฤ-ศ * *

Comments are closed.