หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 2

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
 หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ลำดับ ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน วันพักประจำสัปดาห์ อา พฤ
ประเภท หัวหน้าหน่วย
1 นายประสิทธิ์  ไทยอ่อน มข 018 ส-อา * *
2 นายคูณ  เทวสัตย์ มข 027 อา-จ * *
3 นายสุระชัย  มหานุภาพ มข 039 จ-อ * *
4 นายบุญนาค  บุญสินธุ์ มข 024 อ-พ * *
5 นายประยุทธ  โพธิราช มข 042 พ-พฤ * *
ประเภท เจ้าหน้าที่ รปภ.ชาย
6 นายบัณฑิต  บุญยืน มข 097 ส-อา * *
7 นายสิทธิพงศ์  ผานิช มข 170 ส-อา * *
8 นายปฐวี  วิมุกตานนท์ มข 182 ส-อา * *
9 นายกฤษณะ  หลงน้อย มข 251 ส-อา * *
10 นายประสิทธิ์  นามมุงคุณ มข 116 อา-จ * *
11 นายไพโรจน์  เขียวรัตน์ มข 138 อา-จ * *
12 นายเรวัต  เงาะเศษ มข 201 อา-จ * *
13 นายไพลม  ใจดี มข 181 อา-จ * *
14 นายภักดี  โสภาวดี มข 231 อา-จ * *
15 ว่าที่ ร.อ.กานต์  เจริญโสภารัตน์ มข 218 อา-จ * *
16 นายพงศธร  วรรณไกรศรี มข 256 อา-จ * *
17 นายสมสมัย  ภูมิดอนชัย มข 066 จ-อ * *
18 นายสุนทร  อัคฮาดจันทร์ มข 096 จ-อ * *
19 นายศุภชัย  นาคอก มข 159 จ-อ * *
20 นายพนม  พิมพ์เจริญ มข 242 จ-อ * *
21 นายอดิศักดิ์  โคคำ มข 261 จ-อ * *
22 นายสุชาติ  โสภา มข 102 อ-พ * *
23 นายปิยะ  บุราณศรี มข 092 อ-พ * *
24 นายมรุตร์  พิมพ์ลี มข 090 อ-พ * *
25 นายพิชัยชาญ  ศิริโม้ มข 132 อ-พ * *
26 นายธีระ  ส่วยหม่วย มข 230 อ-พ * *
27 นายวัชรพงศ์  ไสยกิจ มข 162 อ-พ * *
28 นายแทนพงษ์  กัสนุภา มข 262 อ-พ * *
29 นายธวัชชัย  วิชัย มข 058 พ-พฤ * *
30 นายรุ่งนิรันดร์  หมื่นป่า มข 160 พ-พฤ * *
31 นายวาทิต  วิลัยแก้ว มข 183 พ-พฤ * *
32 นายพินัย  จิตรวิเศษ มข 239 พ-พฤ * *
33 นายพลวัฒน์  บุญมานาง มข 204 พ-พฤ * *
34 นายวุฒินันท์  ทุมพันธุ์ มข 233 พ-พฤ * *
35 นายเทพพิฑูร  นวนบุตรดี มข 108 พฤ-ศ * *
36 นายสำราญ  เวียงวิเศษ มข 071 พฤ-ศ * *
37 นายบุญธรรม  อ่อนแก้ว มข 145 พฤ-ศ * *
38 นายวิชิต  กองศรีผิว มข 161 พฤ-ศ * *
39 นายสร้อย  วุฒพันธ์ มข 172 พฤ-ศ * *
40 นายอั๋น  สมภาร มข 223 พฤ-ศ * *
41 นายดำรง  หรสิทธิ์ มข 117 ศ-ส * *
42 นายปิยะ  พรประพันธ์ มข 123 ศ-ส * *
43 นายศรายุทธ  สารสังข์ มข 143 ศ-ส * *
44 นายรัฐพล  อินทะเกตุ มข 247 ศ-ส * *
45 ส.อ.สัญชัย  เสนามงคลชัย มข 178 ศ-ส * *
46 นายศักกุณา  นาสินพร้อม มข 198 ศ-ส * *
47 นายรุ้ง  สมภักดี มข 207 ศ-ส * *
48 นายวิทยา  เรืองศิลป์ มข 252 ศ-ส * *
49 นายชิน  จันทะเจียง มข 266 ส-อา * *
50 นายมานิต  คำภูเขียว มข 271 จ-อ * *
51 นายปริวัตร  นามสิงห์ขัน มข 272 พ-พฤ * *
52 นายศิริศักดิ์  สุขสมรส มข 273 ศ-ส * *
53 นายธรนิตย์  โคตรซุย มข 274 อา-จ * *
54 นายณัฐวัฒน์  ยอดบุญ มข 276 อ-พ * *
55 นายวุฒิศักดิ์  ทองบ่อ มข 275 พ-พฤ * *
กลุ่มเจ้าหน้าที่ รปภ.หญิง
56 นางปาริชาติ  บุญจวง มข 134 ส-อา * *
57 นางสาวนิศาชล  อุปดี มข 240 ส-อา * *
58 นางสงกราณ์  กองแก้ว มข 146 อา-จ * *
59 นางกาญจนา  ทิพย์ตำแย มข 246 จ-อ * *
60 นางจันทร์แรม  ไกรวงษา มข 225 อ-พ * *
61 นางสาวอุไรรัก  พรมเมือง มข 141 พ-พฤ * *
62 นางศิริพร  จุลมา มข 168 พฤ-ศ * *
63 นางสาวนิชาภา  เจริญพานิช มข 264 พฤ-ศ * *
64 นางสาวกรองทรัพย์  ฮาดชมภู มข 177 ศ-ส * *
65 นางสาวอรุณนี  แก้วล้วน มข 267 จ-อ * *

Comments are closed.