หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 2

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 2
ลำดับ ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน วันหยุดพักประจำสัปดาห์
วันหยุด อา พฤ
1 นายประสิทธิ์  ไทยอ่อน มข018 ส-อา *           *
2 นายบัณฑิต  บุญยืน มข097 อา-จ * *          
3 นายสมสมัย  ภูมิดอนชัย มข066 อ-พ     * *      
4 นายประยุทธ  โพธิราช มข042 พ-พฤ       * *    
5 นายดำรงค์  หรสิทธิ์ มข117 ศ-ส           * *
6 นายประสิทธิ์  นามมุงคุณ มข116 อา-จ * *          
7 นายสุนทร  อัคฮาดจันทร์ มข096 จ-อ   * *        
8 นายสุชาติ  โสภา มข102 อ-พ     * *      
9 นายปิยะ  บุราณสรี มข092 อ-พ     * *      
10 นายวราวุธ  เวียงวิเศษ มข121 อ-พ     * *      
11 นายอภิสิทธิ์  สุขสมร มข255 พฤ-ศ         * *  
12 นายโอฬาร  สืบคล้าย มข284 ศ-ส           * *
13 นายสิทธิพงศ์  ผานิช มข170 ส-อา *           *
14 นายมานิตย์  คำภูเขียว มข271 ส-อา *           *
15 นายรุ่งนิรันดร์  หมื่นป่า มข160 ส-อา *           *
16 นายธนพงษ์  คุ้มสุวรรณ มข269 อา-จ * *          
17 นายพลวัฒน์  บุญมานาง มข204 อา-จ * *          
18 นายพิศาล  ลองคำ มข234 ส-อา *           *
19 นายนวสินธุ์  รัตนภักดี มข292 อา-จ * *          
20 นายสุทิน  คำมหาชัย มข280 จ-อ   * *        
21 นายวัชรพงศ์  ไสยกิจ มข162 อ-พ     * *      
22 นายวาทิต  วิลัยแก้ว มข183 พ-พฤ       * *    
23 นายพินัย  จิตวิเศษ มข239 พ-พฤ       * *    
24 นายบุญธรรม  อ่อนแก้ว มข145 พฤ-ศ         * *  
25 นายสร้อย  วุฒพันธ์ มข172 พฤ-ศ         * *  
26 นายอั๋น  สมภาร มข223 พฤ-ศ         * *  
27 นายรัฐพล  อินทะเกตุ มข247 ศ-ส           * *
28 นายศักกุณา  นาสินพร้อม มข198 ศ-ส           * *
29 นายรุ้ง  สมภักดี มข207 ศ-ส           * *
30 นายบำรุงศักดิ์  วิเศษรัตน์ มข273 ศ-ส           * *
31 นางราตรี  ล่องลม มข152 อา-จ * *          
32 น.ส.สุกานดา  แดนกาไสย์ มข153 พฤ-ศ         * *  
33 นางปาริชาติ  บุญจวง มข134 ส-อา *           *
34 นางกาญจนา  ทิพย์ตำแย มข246 จ-อ   * *        
35 นางจันทร์แรม  ไกรวงษา มข225 อ-พ     * *      
36 น.ส.อุไรรัก  พรมเมือง มข141 พ-พฤ       * *    
37 นางศิริพร  จุลมา มข168 พฤ-ศ         * *  
38 น.ส.นิชาภา  เจริญพานิช มข264 ส-อา *           *
39 นางอรุณนี  วิเศษรัตน์ มข267 ศ-ส           * *
40 น.ส.วรรณา  เหล่าลิ้ม มข241 จ-อ   * *        
41 นายวิชิต  โคกอุ่น มข242 พฤ-ศ         * *  
42 นายสุรพรรณ์  วิเชียรเทียบ มข261 อา-จ * *          
43 นายมงคล  แซ่ลิ้ม มข220 จ-อ   * *        
44 นายกิตติศักดิ์  ทันชัยภูมิ มข208 อ-พ     * *      
45 นายเกริก  ศรีนาง มข210 พฤ-ศ         * *  

Comments are closed.