หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ลำดับ ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน วันหยุดพักประจำสัปดาห์
วันหยุด อา พฤ
1 นายธนพงษ์  ต้นสีนนท์ มข035 พฤ-ศ         * *  
2 นายสงวน  นามปัญญา มข026 ส-อา *           *
3 นายสนอง  มีศิริพันธ์ มข099 จ-อ   * *        
4 นายเสาว์  อุปัจฌาย์ มข106 ส-อา *           *
5 นายสุพจน์  พิมพ์พลชาย มข122 อ-พ     * *      
6 นายสิทธิเดช  เดชแพง มข112 พฤ-ศ         * *  
7 นายสมาน  ศรีโนนม่วง มข084 ส-อา *           *
8 นายปัญญา  ยงค์ดำ มข104 จ-อ   * *        
9 นายอาคม  บ้านศิลา มข125 จ-อ   * *        
10 นายทรงวุฒิ  วินทะไชย มข113 พฤ-ศ         * *  
11 นายธเนตรศักดิ์  นามสีฐาน มข226 อา-จ * *          
12 นายสุระพล  โพธิ์ศรีทอง มข238 อ-พ     * *      
13 นายประวิทย์  ศรีพรม มข227 พฤ-ศ         * *  
14 นายไพศาล  จันทร์คำ มข232 ศ-ส           * *
15 นายณฐพลพรช  อยู่สมศรี มข139 ศ-ส           * *
16 นายดัสพล  สามหาดไทย มข148 อา-จ * *          
17 นายสุภชัย  แพงมา มข165 จ-อ   * *        
18 นายณัฐพล  มีศิริพันธ์ มข119 ส-อา *           *
19 นายแสวง  จิตวิขาม มข166 พ-พฤ       * *    
20 นายณรงค์  จันดี มข180 ส-อา *           *
21 นายณัฐวุฒิ  งามเหลือ มข176 พฤ-ศ         * *  
22 นายธีระศักดิ์ พรรณาเวียงจันทร์ มข186 พ-พฤ       * *    
23 นายณัฐพงษ์ สมมะวัง มข295 ศ-ส           * *
24 นายบัณฑิตย์ แดนสามสวน มข169 ส-อา *           *
25 นายสนิท  ศรีจำปา มข243 ส-อา *           *
26 นายบุญเลิศ  จุ้ย มข213 อา-จ * *          
27 นายประวุฒิ  แก้วประดิษฐ์ มข199 อ-พ     * *      
28 นายบุญช่วย  สุขสะอาด มข203 พ-พฤ       * *    
29 นายสุบัน  แสงธิ มข184 ศ-ส           * *
30 นายอาทิตย์  พิมพ์ศรี มข206 อา-จ * *          
31 นายอภิสิทธิ์  จันทะพล มข137 พ-พฤ       * *    
32 นายกฤษดา  โพธิ์ไหม มข201 พ-พฤ       * *    
33 นายจีระพงษ์  เรืองศรี มข211 จ-อ   * *        
34 นายณัฐวุฒิ  แก้วกล้า มข259 จ-อ   * *        
35 นายธีระวัฒน์  ขันทะ มข230 พฤ-ศ         * *  
36 นายราวี  ฆ้องก่ำ มข240 อ-พ     * *      
37 นายสมภพ  บุญมาลี มข249 ศ-ส           * *
38 นายไพรพนา  โยมะบุตร มข235 พ-พฤ       * *    
39 น.ส.เบญจมาภรณ์ พิจิตแสงเสรี มข131 ส-อา *           *
40 น.ส.น้ำฝน  ถุงสูงเนิน มข140 ส-อา *           *
41 น.ส.บัวพูล  แข็งฤทธิ์ มข156 จ-อ   * *        
42 น.ส.ชุรีพร  นามสีฐาน มข195 จ-อ   * *        
43 น.ส.ธนากร  ลองคำ มข215 ศ-ส           * *
44 น.ส.ทองสอน  ศิริสำราญ มข216 พ-พฤ       * *    
45 น.ส.เพ็ญบานแข  บุญถาวร มข130 อ-พ     * *      
46 นางมะลิ  อาจมูลตรี มข205 พฤ-ศ         * *  
47 น.ส.นวรัตน์  เรืองยศ มข108 พ-พฤ       * *    
48 นางไพรวัลย์   เสนา มข281 อ-พ     * *      

Comments are closed.