หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว ชุดที่ 1

บัญชีรายชื่อ นามเรียกขาน และวันหยุดพักประจำสัปดาห์
 หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็วชุดที่ 1
ลำดับ ชื่อ-สกุล นามเรียกขาน วันพักประจำสัปดาห์ อา พฤ
ประเภท หัวหน้าหน่วย
1 นายศาสตร์  ศรีผาย มข 016 อ-พ * *
2 นายสงวน  นามปัญญา มข 026 อา-จ * *
3 นายสง่า  สายทองสุข มข 029 ศ-ส * *
4 นายดีชัย  เจริญชัย มข 034 ส-อา * *
5 นายธนพงษ์  ต้นสีนนท์ มข 035 พฤ-ศ * *
ประเภท เจ้าหน้าที่ รปภ.ชาย
6 นายศิริ  พิมพ์มหา มข 047 อา-จ * *
7 นายปรีชา  โวทานสิริกุล มข 065 จ-อ * *
8 นายสุพจน์  พิมพ์พลชาย มข 122 อ-พ * *
9 นายสมพงษ์  วงษ์โก มข 054 อ-พ * *
10 นายสิทธิเดช  เดชแพง มข 112 พฤ-ศ * *
11 นายณัฐกร  คำมูล มข 088 ศ-ส * *
12 นายสมาน  ศรีโนนม่วง มข 084 ส-อา * *
13 นายกิตติพงษ์  สีมาวัน มข 234 อา-จ * *
14 นายปัญญา  ยงค์คำ มข 104 จ-อ * *
15 นายอาคม  บ้านศิลา มข 125 จ-อ * *
16 นายทรงวุฒิ  วินทะไชย มข 113 พฤ-ศ * *
17 นายวรชาติ  ชากำนัน มข 265 พฤ-ศ * *
18 นายตฤณ  ศรีโสดาพล มข 100 ศ-ส * *
19 นายเสาร์  อุปัจฌาย์ มข 106 ส-อา * *
20 นายธเนตรศักดิ์  นามสีฐาน มข 226 อา-จ * *
21 นายสนอง  มีศิริพันธ์ มข 099 จ-อ * *
22 นายสุระพล  โพธิ์ศรีทอง มข 238 อ-พ * *
23 นายสนิทพงษ์  จงวิจิตร มข 114 พ-พฤ * *
24 นายประวิทย์  ศรีพรม มข 227 พฤ-ศ * *
25 นายไพศาล  จันทร์คำ มข 232 ศ-ส * *
26 นายพสุวัฒน์  แสนสีลา มข 176 ส-อา * *
27 นายเกรียงไกร  ศิริรัมย์ มข 135 อา-จ * *
28 นายจักรพันธ์ สร้างทอง มข 149 พ-พฤ * *
29 นายจักรริน  ชาหนองอ้อ มข 150 อ-พ * *
30 นายจิระพงษ์  เรืองศรี มข 133 พ-พฤ * *
31 นายวิทยา  แสนพิมพ์พา มข 221 พ-ศ * *
32 นายณฐพลพรช  อยู่สมศรี มข 139 ศ-ส * *
33 นายดัสพล  สามมหาดไทย มข 148 อา-จ * *
34 นายสุภชัย  แพงมา มข 165 จ-อ * *
35 นายเกริก  ศรีนาง มข 144 อ-พ * *
36 นายแสวง  จิตวิขาม มข 166 พ-พฤ * *
37 นายจตุพร  ป่าฟ้าเลื่อน มข 171 พฤ-ศ * *
38 นายจตุพล  สิงเหิน มข 185 ศ-ส * *
39 นายชวนชัย  แข็งขยัน มข 188 ส-อา * *
40 นายนพพล  พานิชกิจ มข 236 อา-จ * *
41 นายณรงค์  จันดี มข 180 ส-อา * *
42 นายถาวร  ไชยหงษ์ มข 194 อ-พ * *
43 นายธีระศักดิ์  พรรณาเวียงจันทร์ มข 186 พ-พฤ * *
44 นายดาว  บุตรพรม มข 241 พ-พฤ * *
45 นายบัณฑิตย์  แดนสามสวน มข 169 ส-อา * *
46 นายกำแพงเพชร  คงเมือง มข 209 จ-อ * *
47 นายนรเศรษฐ์  ศรีบุญเรือง มข 211 อ-พ * *
48 นายภานุพงศ์  โคตรศรี มข 244 พฤ-ศ * *
49 นายวุฒิกร รัตนวิจิตร มข 208 ศ-ส * *
50 นายบุญช่วย  สุขสอาด มข 203 พ-พฤ * *
51 นายบุญเลิศ  จุ้ย มข 213 อา-จ * *
52 นายประวุฒิ  แก้วประดิษฐ์ มข 199 อ-พ * *
53 นายสนิท  ศรีจำปา มข 243 ส-อา * *
54 นายสถาพร  ยาอุด มข 268 ส-อา * *
55 นายสุพจน์  ดอนอ่อนสา มข 277 พฤ-ศ * *
กลุ่มเจ้าหน้าที่ รปภ.หญิง
56 นางสาวเพ็ญบานแข  บุญถาวร มข 130 พ-พฤ * *
57 นางสาวเบญจมาภรณ์  พิจิตแสงเสรี มข 131 ส-อา * *
58 นางสาวน้ำฝน  ถุงสูงเนิน มข 140 ส-อา * *
59 นางสาวบัวพูล  แข็งฤทธิ์ มข 156 จ-อ * *
60 นางสาวชุรีพร  นามสีฐาน มข 195 จ-อ * *
61 นางมะลิ  อาจมูลตรี มข 205 พฤ-ศ * *
62 นางสาวธนากร  ลองคำ มข 215 จ-อ * *
63 นางสาวทองสอน  ศิริสำราญ มข 216 พ-พฤ * *
64 นางสาวณัฐฌา  วงษ์โก มข 253 พ-พฤ * *
65 นายสาวสุนิสา  ปัญญาพิมพ์ มข 270 ศ-ส * *

Comments are closed.