หน่วยจราจร

 

จร.1-หน.นายสุพิน  ภูมิประเสริฐ

นายสุพิน ภูมิประเสริฐ
ตำแหน่ง ช่างเชื่อม ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยจราจร

จร.2-ผช.นายสมปอง-บุญตา
นายสมปอง บุญตา
ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจราจร
มข.071-นายสุวงษ์-น้อยพรม มข.052-นายสวัสดิ์-ขวัญมา มข.134-นายขจรศักดิ์-นารีไผ่
นายสุวงษ์ น้อยพรม
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร
นายสวัสดิ์ ขวัญมา
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร
นายชจรศักดิ์ นารีไผ่
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร
มข.130-นายอ่อนสัง-สิงเหิน มข.143-นายศิริพงษ์-นามสิงห์ขัน
นายอ่อนสัง สิงเหิน
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร
นายสมควร ผ่านบุตร
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร
นายศิริพงษ์ นามสิงห์ขัน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร
มข.199-นายสุรชัย-กาบบัวลอย มข.150-นายสุชาติ-ชนะสิมมา มข.146-นายสาคร อัครฮาดจันทร์
นายสุรชัย กาบบัวลอย
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร
นายสุชาติ ชนะสมิมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร
นายสาคร อัครฮาดจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร
มข.161-นายโกศล-แสนศรี- มข.158-นายสุทธิศักดิ์-ไกรวงษา มข.222-นายศิริมงคล-หาปันนะ
นายโกศล แสนศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร
นายสุทธิศักดิ์ ไกรวงษา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร
นายศิริมงคล หาปันนะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานด้านจราจร

Comments are closed.