ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ


การบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ที่มุ่งเน้นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนำทรัพยากรมนุษย์และพัฒนากลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการและเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่มีขวัญ กำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี


สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นองค์กรด้านการจัดการการรักษาความปลอดภัยและการจราจรอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนและสังคม


1.ดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของทางราชการรวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย
- ให้การพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ
(ดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการคณะหน่วยงาน)

- ให้การพิทักษ์รักษา และคุ้มครองป้องกันทรัพย์สินของบุคคลที่ศึกษา ปฏิบัติราชการหรือพักอาศัยอยู่ในเขต
พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
(ดูแลความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน โซนบ้านพัก โซนหอพักนักศึกษา)
- ตรวจตรา ตรวจสอบบุคคล ยานพาหนะที่ผ่านเข้า ออกมหาวิทยาลัย
(ตรวจสอบการผ่านเข้าออกประตูช่องทาง)
- ตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไปภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย
(ดูแลความปลอดภัยประจำจุด)
- ปฏิบัติการด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
2. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของคณะหน่วยงาน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้ทันต่อสถานการณ์ สังคม เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ?อยู่ตลอด เวลา
- เป็นศูนย์กลางด้านการวางระบบการตรวจการณ์ระยะไกลโดยใช้กล้องวงจรปิด
- กำหนดมาตรฐานกลางในการรักษาความปลอดภัยหรือเป็นที่ปรึกษาในการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย

- ประสานงาน หรือ กำกับ ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของ บริษัท เอกชน
- จัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลภายนอกที่เข้ามาประกอบการในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รปภ.1)
- จัดทำระบบฐานข้อมูลยานพาหนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบัตรประจำยานพาหนะ (สติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออก)
- ส่งเสริมให้มีค่ายฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรแก่เจ้าหน้าที่ เยาวชนทั่วไป
ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เพิ่มการรักษาความปลอดภัยและการจราจรทางกายภาพ ให้ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เช่น การขีดสี ตีเส้น ระบบ กล้องวงจรปิด ป้ายสัญญาณจราจรชั่วคราว เป็นต้น
- ส่งเสริมให้มีการสร้างลานจอดรถส่วนกลางไว้ที่ประตูเข้า – ออก หลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและใช้
ระบบขนส่งมวลชนลดปัญหาด้านการ จราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- เป็นศูนย์ประสานงานด้านการข่าวและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ด้านโทรคมนาคม เช่น
การรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
3. จัดระเบียบการจราจรและการขนส่งของมหาวิทยาลัย
- กำกับ ดูแล และควบคุมการจราจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย
- ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแลการเดินรถยนต์โดยสาร/ขนส่ง เช่น รถประจาทางระยะสั้น รถตู้สวัสดิการ
รถแท็กซี่ เป็นต้น
- ดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร ขบวนVIP หรือขบวนศึกษาดูงาน
4. ส่งเสริมการรักษาวินัยและการปฏิบัติตามกฎจราจรภายในมหาวิทยาลัย
- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเคารพกฎหมายจราจร แก่ คณะ ศูนย์ สถาบัน สานัก ฯลฯ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีหลักสูตรด้านการขับขี่ปลอดภัย และกฎหมายจราจร แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

- ส่งเสริมให้มีการสร้างสถานีฝึกอบรมและเพิ่มทักษะการขับขี่ปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานภายในพื้นที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การรณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยและเคารพกฎจราจร ในทุกรูปแบบ
- กวดขันวินัยการจราจร โดยรูปแบบของใบเตือนและการอบรมให้ความรู้รณรงค์ด้านวินัยจราจร
- สนับสนุน การบังคับใช้กฎหมายจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัย
5. ประสานงานด้านการข่าว และการรักษาความมั่นคงกับหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ
- โครงการสายตรวจข้อมูลข่าวสาร เพื่อหาข้อมูลในชุมชนรอบข้าง มหาวิทยาลัย
- สร้างเครือข่ายด้านการข่าวกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ประสานงานและเชื่อมโยงการรักษาความปลอดภัยกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและชุมชนข้างเคียง
- ประสานงานการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในทุกระดับ
6. บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงาน ชุมชนตามคำร้องขอ
- สนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สนับสนุนกิจกรรมขององค์การนักศึกษา (เป็นหลัก)

- สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ได้รับการร้องขอ และ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบด้านการรักษา
ความปลอดภัยและ การจราจร ฯลฯ
- ปฏิบัติการด้านมวลชนสัมพันธ์
- สนับสนุนกิจการตำรวจ ในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน
- อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

Comments are closed.