ประวัติและพัฒนาการ

ชื่อ : กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 123 อาคารกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ภายใน 44444, 44445, 40164, 42327 โทรศัพท์-โทรสาร 043-202191

ความเป็นมากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย กำเนิดมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปีพุทธศักราช 2507 เริ่มแรกมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดแผนกการเจ้าหน้าที่ กองกลาง เรียกชื่อว่า หน่วยยามรักษาการณ์ มี นายทองนาค ผากา หัวหน้าแผนกการเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าหน่วยยามรักษาการณ์ ด้วย มียามในสังกัดประมาณ 30 คน รับผิดชอบอาคารเรียน 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2507-2514)

ต่อ มาในปีพุทธศักราช 2514 มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ หน่วยยามรักษาการณ์ได้โอนไปสังกัดกองอาคารและสถานที่ จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2518 ก็มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ หน่วยยามรักษาการณ์โอนกลับมาสังกัดกองกลางอีกครั้ง โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในแผนกสารบรรณ มีนางบุหลั่น เหล่าสุวรรณ เป็นหัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าหน่วยยามรักษาการณ์ด้วย

ในอดีตที่ ผ่านมายามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ยามที่สังกัดแต่ละคณะ และที่สังกัดกองกลาง การปฏิบัติหน้าที่ไม่ขึ้นต่อกัน ต่างคณะต่างบริหารจัดการกันเอง ไม่มีเครื่องแบบเฉพาะสวมใส่ ในปีพุทธ ศักราช 2521 ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน อธิการบดี ได้มีการปฏิรูประบบการรักษาความปลอดภัย โดยได้ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทั้งหมด โดยให้โอนอัตราตำแหน่งยาม ที่สังกัดคณะต่างๆ มาขึ้นตรงต่อหน่วยยามรักษาการณ์และเปลี่ยนฐานะเป็นงาน เรียกชื่อว่า งานรักษาความปลอดภัย และให้ตัดโอนการบังคับบัญชาจากกองกลาง ไปสังกัดกองอาคารและสถานที่ โดยมี ผศ.โกวิท สุรโกมล รักษาการผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

ใน ปีพุทธศักราช 2529 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคำสั่งให้เรียกชื่อตำแหน่ง ยาม เป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามคำแนะนำของสำนักงบประมาณ (หนังสือ ที่ นร 0303/17038 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2527 และคำสั่ง มข.ที่ 890/2529 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2529) และ รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดีในสมัยนั้น อนุมัติให้กำหนดให้วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันรักษาความปลอดภัย (วัน รปภ.) งานรักษาความปลอดภัยกำหนดให้จัดกิจกรรมวันรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2532 และจัดกิจกรรมสืบทอดมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2533 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานอธิการบดี มีคำสั่งให้โอน งานรักษาความปลอดภัยไปสังกัดกองกลาง (หนังสือที่ ทม 0202/10864 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533)

ใน ปีพุทธศักราช 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานอธิการบดี มีประกาศมหาวิทยาลัยฯ เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่ เดิม สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็น กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย จนถึงปัจจุบัน (ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 58/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 และ ที่ 120/2562 ลงวันที่ 14มกราคม 2562)


– ชั้นล่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตึกเดิม
– อาคารปรีคลินิก (แฟลตปาปิญองปัจจุบัน) และถูกรื้อทำลายแล้ว
– ชั้นล่างคณะพยาบาลศาสตร์ (ติดโรงเก็บรถคณะในปัจจุบัน)
– ต่อเติมโรงเก็บรถส่วนกลางเป็นที่ทำการ
– อาคารที่ทำการงานรักษาความปลอดภัย (ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2531)
– อาคารสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร (13 มิถุนายน 2556 – 12 กุมภาพันธ์ 2561)
– อาคารกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย (13 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน)


– นายทองนาค ผากา รักษาการ
– นางบุหลั่น เหล่าสุวรรณ รักษาการ
– นายประกอบ มณีเนตร รักษาการ
– นายอาวุธ รินทรานุรักษ์ รักษาการ
– นายอรุณ จันทุมา หัวหน้างาน
– นายอภิชาติ พัฒนจักร หัวหน้างาน
– นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร (13 มิถุนายน 2556 – 12 กุมภาพันธ์ 2561)
– นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย (13 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน)

Comments are closed.