ปิดเส้นทางการจราจร

998402_724373950921863_1791804650_n

ประกาศ!!? ปิดเส้นทางการจราจร

เรื่อง “ก่อสร้างวงเวียนสะพานขาว”

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะปิดถนนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม ? 9 พฤศจิกายน 2556 เพื่อก่อสร้างวงเวียนสี่แยกสะพานขาว หวังลดอุบัติเหตุ สร้างความอุ่นใจ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกคนใน มข.

การทำการก่อสร้างวงเวียนสี่แยกสะพาน ออกแบบโดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรเป็นที่ตั้ง เพื่อปรับปรุงระบบปัญหาการจราจร?มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุให้ลดลง และลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งและเคยเกิดการสูญเสียชีวิตขึ้น ให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา บุคลากร ผู้ใช้รถใช้ถนนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น จุดที่จะปิดถนนได้แก่ คณะเทคโนโลยีก่อนถึงสี่แยกสะพานขาว คณะวิศวกรรมเครื่องกลก่อนถึงสี่แยกสะพานขาว และถนนเส้นสะพานขาวตั้งแต่สามแยกสำนักงานอธิการบดีจนถึงสะพานขา

วงเวียนที่จะทำขึ้น ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน กล่าวว่า ?การก่อสร้างวงเวียนสี่แยกไฟแดงสะพานขาวนั้น เป็นการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถด้วยความเร็ว รวมทั้งถนนด้านที่มาจากทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ลาดเนิน ประกอบกับถนนที่มาจากคณะเทคโนโลยี ก็มีลักษณะเป็นเนินที่ลาดลงมาเช่นกัน จึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนได้ การก่อสร้างวงเวียนที่ขนาดที่มาตรฐานจะทำให้มีความปลอดภัยในการสัญจรของทั้งนักศึกษาและบุคลากรได้? จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดถนนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ? วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 โดยมีบริษัท กิจการร่วมค้า พรศิริและศิริมงคล เป็นผู้ก่อสร้าง สัญญาก่อสร้างระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 รวม 120 วัน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรประชาชน เป็นจำนวน 10,250,000 บาท

Comments are closed.