สนง.รปภ.สนธิกำลัง สภ.ย่อย มข.เตรียมตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร

img_1dea7eac43987e66e4db174cbe30d601

หลังจากที่คณะรัฐบาลและวาระจังหวัดขอนแก่น ด้านการรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจร กำหนดให้หน่วยงานภาคราชการ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร และสถานีตำรวจภูธร มข. จึงได้ร่วมกันจัดประชุมเพื่อกำหนดมาตรการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจรภายใน มข.

ผศ.ดลชัย? ศรีสำราญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากีฬา ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายภายใต้โครงการ มข. ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อมุ่งเน้นรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไป ที่สัญจรภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจิตสำนึกและมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันมีวินัยและปฏิบัติตามกฎหมาย จราจร

ดังนั้น จึงได้จัดประชุมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวินัยนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร สถานีตำรวจภูธรย่อย มข. ?ที่ประชุมมีมติร่วมกันกำหนดมาตรการกวดขันวินัยจราจร โดยให้มีนายตำรวจสัญญาบัตรร่วมกันตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรทุกครั้ง ดังนี้

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?นักศึกษา ?ฝ่าฝืนตรวจ เตือน- ออกใบเตือน เสนอ? งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เพื่อพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติ? ทำกิจกรรม ฝึกอบรม บำเพ็ญ? ประโยชน์เพื่อสังคม? ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 871/2552 เรื่องมาตรการดำเนินสนับสนุนโครงการรณรงค์และสร้างวินัยในการเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ต่อไป

บุคลากร? ฝ่าฝืนตรวจเตือน- ออกใบเตือน เสนอ? ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยต่อไป

? ? ? ? ?บุคคลภายนอก ?ประชาชนทั่วไป ฝ่าฝืนตรวจจับ-ปรับดำเนินการตามกฎหมาย

กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่ไม่มีหลักฐานแสดงตนให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกหรือประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้พร้อมตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณตามประตูเข้า ออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มดีเดย์ 15 กรกฎาคม 2556

 

ข่าว เฉลิมเกียรติ ศรีละกูล

ภาพ นิคม โพธิราช

Comments are closed.