กองป้องกัน ฯ ทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564

วัน พุธ ที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

      ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายและการฝึกทบทวนของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี 2564 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าร่วมการทดสอบ จำนวน 149 คน

โดยมีนายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมจากนั้น ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม กล่าวให้โอวาทและเปิดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายและฝึกทบทวนของ ลูกจ้างมหาวิทยาลัยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2ช่วงได้แก่ ช่วงที่1 เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย มี 3 ฐาน คือ ดึงข้อ,SIT-UP,วิ่ง 400 เมตร ช่วงที่2เป็นการฝึกทบทวน ระเบียบแถว และการให้สัญญานมือในการอำนวยการจราจร เพื่อให้เกิดความชำนาญ และความพร้อมทางด้านร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.