แผนการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร

ในโครงการ ในโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (โครงการต่อเนื่อง)

โดยงานรักษาความปลอดภัยและจราจร  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ

 1. เพื่อกวดขันวินัยด้านการจราจรของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส่งผลการดำเนินการให้กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ดำเนินการด้านวินัยนักศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา สวมหมวกนิรภัยในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภายนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ  วันที่  2  กรกฎาคม  ถึงวันที่  13 กันยายน  2562

สถานที่ในการดำเนินการ

 1. บริเวณประตูเข้า-ออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.1 ประตู 2 ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

1.2 ประตู 5 สีฐาน

1.3 ประตู 8 กังสดาล

1.4 ประตู 10 วัดป่าอดุลยาราม

 1. ถนนภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.1 ถนนสาย 1 หน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

2.2 ถนนสาย 1 หน้าศูนย์อาหารและบริการ 1

ตารางการดำเนินการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร

ระหว่างวันที่ วันที่  2  กรกฎาคม  ถึงวันที่  13 กรกฎาคม  2562

ครังที่ วัน เดือน ปี ช่วงเวลา สถานที่ตั้งจัดตรวจ
1 2 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. ประตู 2 มอดินแดง
2 2 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. ประตู 5 สีฐาน
3 5 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. ประตู 8 กังสดาล
4 5 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. หน้าศูนย์อาหารและบริการ 1
5 7 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. ประตู 10 วัดป่าอดุลยาราม
6 7 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. ถนนสาย 1 หน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
7 9 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. ประตู 5 สีฐาน
8 9 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. ประตู 2 มอดินแดง
9 14 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. หน้าศูนย์อาหารและบริการ 1
10 14 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. ประตู 8 กังสดาล
11 16 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. ถนนสาย 1 หน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
12 16 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. ประตู 10 วัดป่าอดุลยาราม
13 19 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. ประตู 2 มอดินแดง
14 19 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. ประตู 5 สีฐาน
15 21 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. ประตู 8 กังสดาล
16 21 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. หน้าศูนย์อาหารและบริการ 1
17 23 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. ประตู 10 วัดป่าอดุลยาราม
18 23 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. ถนนสาย 1 หน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
19 26 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. ประตู 5 สีฐาน
20 26 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. ประตู 2 มอดินแดง
21 28 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. หน้าศูนย์อาหารและบริการ 1
22 28 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. ประตู 8 กังสดาล
23 30 สิงหาคม 2562 10.00-12.00 น. ถนนสาย 1 หน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
24 30 สิงหาคม 2562 13.00-15.00 น. ประตู 10 วัดป่าอดุลยาราม
25 2 กันยายน 2562 10.00-12.00 น. ประตู 2 มอดินแดง
26 2 กันยายน 2562 13.00-15.00 น. ประตู 5 สีฐาน
27 4 กันยายน 2562 10.00-12.00 น. ประตู 8 กังสดาล
28 4 กันยายน 2562 13.00-15.00 น. หน้าศูนย์อาหารและบริการ 1
29 6 กันยายน 2562 10.00-12.00 น. ประตู 10 วัดป่าอดุลยาราม
30 6 กันยายน 2562 13.00-15.00 น. ถนนสาย 1 หน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
31 9 กันยายน 2562 10.00-12.00 น. ประตู 5 สีฐาน
32 9 กันยายน 2562 13.00-15.00 น. ประตู 2 มอดินแดง
33 11 กันยายน 2562 10.00-12.00 น. หน้าศูนย์อาหารและบริการ 1
34 11 กันยายน 2562 13.00-15.00 น. ประตู 8 กังสดาล
35 13 กันยายน 2562 10.00-12.00 น. ถนนสาย 1 หน้ากองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
36 13 กันยายน 2562 13.00-15.00 น. ประตู 10 วัดป่าอดุลยาราม

ในการดำเนินการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรในแต่ละครั้งใช้กำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จำนวน 20 นาย  ประกอบด้วย.-

 1. หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร
 2. หัวหน้าหน่วยจราจร
 3. ผู้ช่วยหัวหน้าหน้าจราจร
 4. หัวหน้าสายตรวจ  หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว
 5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยจราจร จำนวน 8 นาย
 6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หน่วยสายตรวจเคลื่อนที่เร็ว 4 นาย
 7. นักศึกษาอาสาสมัคร 4 นาย

Comments are closed.