มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ 8 ครอบรอบปีที่ 39 วันที่ 8 มีนาคม 2562

โดยบุคลากรในสังกัดกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการจราจร ร่วมงานจำนวน  7 คน  ประกอบด้วย.-
1. นายเกษม  ภูธรรมะ (ผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย)
2. นายมรกต  สุบิน (รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและจราจร)
3. นายเฉลี่ย  อาจภักดี
4. นายวิบูรณ์ศิลป์  พินิจมนตรี
5. นายสมชัย  บุญสวัสดิ์กุลชัย
6. นายสมพร  อ่ำนาเพียง
7. นายณรงค์  ทาบุราณ
ผลการปฏิบัติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments are closed.