กองป้องกันฯยินดีต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดพบปะให้โอวาทในการปฏิบัติงาน และกล่าวขอบคุณผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยพร้อมอวยพรฯ ที่มีความมานะ อุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณะและหน่วยงาน อย่างเต็มความสามารถด้วยดีมาโดยตลอด ณ บริเวณอาคารกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

Comments are closed.