ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2392/2561 เรื่อง กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวสำหรับการจัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2392/2561 เรื่อง กำหนดปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราวสำหรับการจัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561
ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารพระราชทานปริญญาบัตรเก่า (ศาลาเดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว จากแยกสัญญาณไฟจราจรคณะศึกษาศาสตร์ ถึงสามแยกสถาบันขงจื่อ
ทั้งนี้ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ฯ ดูแลระบบการจราจร ตามประกาศนี้ สามารถสอบถามข้อมูลและบริการ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4320-2191 หรือ สายด่วน 0-8170-8589-1 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Comments are closed.