มข.จับมือ 4 กอง ยกระดับการป้องกันรักษาความปลอดภัยและสาธารณูปโภคพื้นฐาน

กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันรักษาความปลอดภัยและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย กองคลัง และ กองบริการหอพักนักศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันรักษาความปลอดภัยและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย กองคลัง และ กองบริการหอพักนักศึกษา โดยมี รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการทั้ง 4 หน่วยงาน ในการนี้มีผู้ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันรักษาความปลอดภัยและสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมผลักดันและประสานความร่วมมือในการร่วมกันดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างบูรณาการ ร่วมกันสังเกตการตรวจสอบป้องกันแก้ไขและขับเคลื่อนการดำเนินงานรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสานงานด้วยดีจนบรรลุผล และ เพื่อสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นด้านการป้องกันรักษาความปลอดภัยและสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่ประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มียุทธศาสตร์ Green and Smart campus มุ่งเน้น การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง ด้านถนน และ การจราจร การจัดการขยะ และ สิ่งแวดล้อม การจัดการพื้นที่ให้มีทั้งพื้นที่การศึกษา พื้นที่สาธารณะเพื่อนันทนาการ พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดูแล และห่วงใยสังคมรอบด้าน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี ให้บุคลากรที่อาศัย ทำงาน และ กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมีความสุข นอกจากนี้ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 – 2562 มีนโยบายด้านการปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี ให้เป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัว มีการทำงานแบบบูรณาการ ส่งต่อการพัฒนาต้นแบบการทำงานที่ดี จากปัจจัยดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ทำพิธีบันทึกข้อตกลงระหว่าง 4 หน่วยงานขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริการอย่างแท้จริงและยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และ การสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายการดำเนินงานของประเทศในระดับมุ่งมั่น
ทั้งนี้ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันรักษาความปลอดภัยและสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน นาย เกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม นางสาวไพรัตน์ ขันธ์แก้วกอบศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการหอพักนักศึกษา นางเพียงเพ็ญ ภาคอุทัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางสาว สุนิภา ไสวเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีกรอบและแนวทางการดำเนินงาน ของบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ ร่วมกันสังเกตการณ์ตรวจสอบเหตุการณ์หรือรณรงค์ด้านการป้องกันรักษาความปลอดภัยสาธารณูปโภคพื้นฐาน หากทราบเหตุหรือรับแจ้งเหตุดังกล่าวให้แจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยควบคุมสั่งการทางวิทยุป้องกันและรักษาความปลอดภัยเพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างทันท่วงที และ ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้านการป้องกันรักษาความปลอดภัยและสาธารณูปโภคพื้นฐานจน บรรลุผล

ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพ: Raviporn Saisaenthong

ภาพ: นายนิคม โพธิราช

Comments are closed.