ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มข. เข้าร่วมโครงการอบรมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 3 รุ่น

สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการอบรมใบอนุญาตขับขี่ โดยเป็นการจัดอบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุคลากร จำนวน 3 รุ่น โดยร่วมกับสถาบันสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเว่อร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2554
นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวว่าในการจัดอบรมเพื่อขอใบอนุญาตผ่านการอบรมการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะประกอบด้วย การอบรมการขับขี่ปลอดภัย แนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทางหลวง พ.ศ. 2554 ป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ การขับรถอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษา มารยาทในการขับรถและการทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ ทดสอบตอบคำถามด้วยระบบ E-Training ซึ่งเป็นการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E–exam) สาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติแนะแนวความรู้เทคนิคการขับขี่ปลอดภัยและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ,และการสาธิตและแนะแนวความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย
ทั้งนี้หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอบรมผ่านตามระเบียบการขอใบอนุญาตขับขี่ไปแล้วนั้น หากมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองกับสถาบันสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเว่อร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง การอบรมตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก จะมีค่าใช้จ่าย 300 บาท เพื่อขอหนังสือรับรองไปยื่นขอเข้าทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิคส์และการทดสอบการขับขี่ โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง ณ สำนักงานขนส่งในพื้นที่ต่างๆ

ลิงค์รับสมัคร : http://103.58.151.45/idregis/register-transaction/register-online?meetingId=101
****การรับสมัครจะใช้เครื่องบันทึกข้อมูลแบบบันทึกประวัติข้อมูลผู้สมัครเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบก โดยเครื่องบันทึกจะให้บริการ ณ อาคารสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ชั้น 1 ในวัน – เวลาราชการ
รับสมัคร 3 รุ่น จำนวนจำกัดรุ่นละ 100 คนเท่านั้น
ระยะเวลาดำเนินการโครงการอบรมและสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 3 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560
สมัครรุ่นที่1 โดยใช้เครื่องบันทึกข้อมูลแบบบันทึกประวัติข้อมูลผู้สมัครเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเครื่องบันทึกจะให้บริการ ณ อาคารสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ชั้น 1 ในวัน – เวลาราชการ สมัครก่อนวันพุธที่ 6 กันยายน 2560
หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
2.ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่จะเข้าร่วมแต่ละรุ่น)
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4.รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (เพื่อติดหนังสือรับรอง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 – 4320 – 2191 ภายใน 42781

สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการอบรมใบอนุญาตขับขี่ โดยเป็นการจัดอบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา บุคลากร จำนวน 3 รุ่น โดยร่วมกับสถาบันสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเว่อร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2554
นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวว่าในการจัดอบรมเพื่อขอใบอนุญาตผ่านการอบรมการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะประกอบด้วย การอบรมการขับขี่ปลอดภัย แนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทางหลวง พ.ศ. 2554 ป้ายจราจรประเภทต่าง ๆ การขับรถอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษา มารยาทในการขับรถและการทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ ทดสอบตอบคำถามด้วยระบบ E-Training ซึ่งเป็นการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิคส์ (E–exam) สาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติแนะแนวความรู้เทคนิคการขับขี่ปลอดภัยและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการสาธิตและแนะแนวความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย
ทั้งนี้หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอบรมผ่านตามระเบียบการขอใบอนุญาตขับขี่ไปแล้วนั้น หากมีความประสงค์จะขอหนังสือรับรองกับสถาบันสอนขับรถไอดี ไดร์ฟเว่อร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง การอบรมตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก จะมีค่าใช้จ่าย 300 บาท เพื่อขอหนังสือรับรองไปยื่นขอเข้าทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิคส์และการทดสอบการขับขี่ โดยไม่ต้องเข้ารับการอบรม 5 ชั่วโมง ณ สำนักงานขนส่งในพื้นที่ต่างๆ

 

Comments are closed.