มข.ถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมให้นศ. ผ่านวิชาพันธะทางสังคมฯ

image01

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สร้างนศ.ให้อยู่ในสังคมอย่างยุติธรรมมีสันติสุข จัดการเรียนการสอนถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมของพลเมือง ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดการสอนวิชา พันธะทางสังคมของพลเมือง ขึ้น โดยมีแนวคิด หลักการและองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธะทางสังคมของพลเมือง วิธีการสร้างและการถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตสำนักทางศีลธรรมของพลเมือง รูปแบบการพัฒนาและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธีตามบรรทัดฐานและภาระรับผิดชอบทางสังคมของพลเมือง เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและสันติสุข โดยได้เปิดสอนมาแล้ว 5 ปี โดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งในภาคสนามในครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองอาคารและสถานที่ และสำนักงานรักษาความปลอดภัย ในการนำนักศึกษาลงพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีแกนหลักในการทำงานคือ “ขีดสีตีเส้น” โดยเป็นการทำความสะอาดเส้นทางถนนสายหลัก ประตูเจ้าพ่อมอดินแดง ถึงประตูทางออกด้านหอเก้าหลัง ก่อนจะมีการตีเส้นจราจร ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า “รายวิชาพันธะทางสังคมได้สร้างนวัตกรรมใหม่ของการเรียนการสอนผนวกกับการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ Green & Smart campus เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance Organization) บนพื้นฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น ซึ่งส่วนหนึ่งคือการดูแลสิ่งแวดล้อมและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กล่าวว่า “โครงการนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือทำกิจกรรมดีๆร่วมกันกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยโดยตรง ทั้ง สำนักงานรักษาความปลออดภัยฯ กองอาคารและสถานที่ รวมทั้งฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งส่งดีต่อนักศึกษาโดยตรงในด้านความปลอดภัยจากปัญหาจราจรทั้งการขับขี่และสภาพถนนที่ไม่อำนวยต่อทัศนะวิสัยการขับขี่”

รองศาสตราจารย์มณีรัตน์ ภัทรจินดา ประธานรายวิชาพันธะสังคมของพลเมือง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวถึงรายวิชาพันธะทางสังคมว่า “สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ได้เปิดสอนมาแล้ว 5 ปี โดยมีเป้าหมายหลักคือการผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ในอนาคต ทั้งนี้จึงได้จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นครั้งแรก โดยให้นักศึกษาได้ศึกษาปัญหาและแก้ปัญหาในมหาวิทยาลัยตนเองพบว่าปัญหาหลักคือการจราจร นักศึกษาจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาโดยที่มหาวิทยาลัยคอยสนับสนุนด้านอุปกรณ์และงบประมาณ จึงทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี”

รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด อาจารย์ประจำรายวิชาพันธะสังคมของพลเมืองกล่าวว่า “กระบวนการในการวางแผนดำเนินงาน ผู้สอนทำหน้าที่กระตุ้นและส่งเสริมจากนักศึกษาในการคิดแผนงานรวมทั้งขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการสนับสนุนด้านอุปกรณ์และงบประมาณโดยตรงในการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งนักศึกษาและองค์กร อีกทั้งนักศึกษายังเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักแก้ปัญหาเพื่อสังคมได้อย่างดียิ่ง”

รายวิชาพันธะทางสังคมเป็นอีกวิชาหนึ่ง ที่มีการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การนำเสนอแนวคิดดังกล่าวนับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม นอกจากจะทำให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ตนอาศัย การจัดการปัญหาจราจรไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นอย่างเดียวแต่เป็นการร่วมมือกับหลายฝ่ายได้มีการทำงานร่วมกันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษาซึ่งเป็นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีส่วนสำคัญหนึ่งในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรับผลิดชอบต่อสังคม เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์และพร้อมทำงานในสังคมได้อย่างดี

ภาพ/ข่าว : กองสื่อสารองค์กร

image (1) image02 image image (3) image (2)

Comments are closed.