ฝ่ายรักษาความปลอดภัย และสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านโครงสร้างการบริหารงานและการบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ ห้องรับรองกองสื่อสารองค์กร และอาคารสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ด้านโครงสร้างการบริหารงาน แต่ละกลุ่มงาน ตลอดจนการบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

IMG_15711111โดยมี ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย  และนายเกษม  ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร และคณะ ให้การต้อนรับ และต่อมา นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้บรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้บรรยากาศเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและแลกเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการขจัดปัญหาหรือลดอัตราการเกิดเหตุภายในสถานศึกษา อาทิเช่น การรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่นักศึกษา การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ การพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการการจ้างเหมาเอกชนทำหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการระบบกล้องวงจรปิด และการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการ

ในตอนท้าย ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย กล่าวว่านับเป็นความร่วมมือที่ดีในแง่ของผู้ที่ปฏิบัติงาน และมีหน้าที่รับผิดชอบที่เหมือนกัน ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน และมีความยินดีอย่างยิ่ง ในการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 และเชื่อมั่นว่าคณะศึกษาดูงานจะได้นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนงานเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ป้ายต้อนรับ-ม.อ-แบบที่-3 IMG_16011111 IMG_1618 IMG_1629 IMG_1717 IMG_1723 IMG_1728 IMG_1731 IMG_1748 IMG_1750 IMG_1754 IMG_1759 IMG_1774 IMG_1795

Comments are closed.