อธิการบดี มข. และคณะผู้บริหาร พบปะให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ประจำปี 2560

ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้รับเกียรติ  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาเพื่อพบปะให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน สังกัด สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร พร้อมมอบนโยบายให้โอวาทในการปฏิบัติงาน และกล่าวแสดงความขอบคุณผู้ปฏิบัติงานด้วยความมานะ อุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติงานเพื่อสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
นายเกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน ให้คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ว่า  เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลกรถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้บริหารที่ต้องทำ ปฏิบัติงานด้วยความเข็มแข็ง ตลอดระยะการทำงานที่ผ่านมา และที่สำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบันภารกิจของสำนักงานรักษาความปลอดภัยและจราจา มีเพิ่มมากขึ้นไม่ได้มีแต่เรื่องของการรักษาความปลอดภัยเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของการจัดการด้านการจราจร การป้องกันสาธารณภัยตลอดจนภารกิจที่ดูแลเรื่องของการอารักขาบุคคลสําคัญ ซึ่งเป็นภารกิจที่เพิ่มเข้ามา ทางมหาวิทยาลัยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ดำเนินภารกิจได้ดีมาโดยตลอด

IMG_1146IMG_1115IMG_1250_01 IMG_1203IMG_1110  IMG_1219

Comments are closed.