คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6812/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด : คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6812/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ราชการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559

6812-2559

Comments are closed.