แจ้งปรับเปลี่ยนตั้งเวลาระบบไฟสัญญาณจราจร ณ ถนนสี่แยกศาลาเดิม อาคาร 25 ปี ในช่วงเวลาเร่งด่วน

18052559   สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร หลังจาการทดสอบในการปรับเปลี่ยนตั้งเวลาสัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ถนนสี่แยกศาลาเดิม อาคาร 25 ปี ปรับเปลี่ยนเวลาไฟสัญญาณจราจรจาก 2 เฟสเดิม ที่ให้สัญญาณไฟจราจร เดินรถทีละ 2 ช่องทาง ดำเนินการเป็น 4 เฟส คือให้รถหยุด 3 ช่องทาง สลับเดินรถทีละ 1 ช่องทาง นั้น พบว่า ในเวลาเร่งด่วนบางโอกาสการเดินรถยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร

เพื่อให้การเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ดำเนินการปรับเปลี่ยนเวลาไฟสัญญาณจราจรใหม่ ซึ่งได้ปรับเวลาในการเดินรถ ดังนี้

เวลา 07.30 – 09.00 น.  และเวลา 15.30 – 18.00 น.  ปรับเปลี่ยนเวลาไฟสัญญาณจราจร เป็น 2 เฟสเ คือ ที่ให้สัญญาณไฟจราจร เดินรถทีละ 2 ช่องทาง
เวลา 09.00 – 15.30 น. ปรับการทำงานไฟสัญญาณจราจร เป็น 4 เฟส คือ ให้รถหยุด 3 ช่องทาง สลับเดินรถทีละ 1 ช่องทาง
เวลา 22.00 – 07.30 น. ปรับการทำงานไฟสัญญาณจราจร เป็นสัญญาณไฟกระพริบสีเหลืองและสีแดง

ให้สัมพันธ์กับปริมาณรถสัญจรช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเริ่มดำเนินการวันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559  เป็นต้นไป

ข่าว : หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ถนนสี่แยกศาลาเดิม

Comments are closed.