คู่มือความปลอดภัยฉบับกระเป๋า

logo-security ver.2

คู่มือความปลอดภัยฉบับกระเป๋า

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Safety Pocket Guide for KKU Student

?หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน เหตุด่วน – เหตุร้าย ?

Emergency telephone numbers

58585758

 

คู่มือสร้างความปลอดภัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Personal Safety

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัยของการใช้ชีวิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีระบบกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งติดตั้งในสถานที่จุดเสี่ยงโดยรอบภายในของมหาวิทยาลัย สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภายในพื้นที่เป็นจุดเสี่ยงโดยรอบภายในของมหาวิทยาลัย? ซึ่งเมื่อนักศึกษาประสบเหตุหรือพบเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นก็สามารถกดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสัญญาณแจ้งเหตุนี้จะไปยังสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ของมหาวิทยาลัยและพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือทันท่วงที

การใช้ชีวิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ถูกทำร้ายร่างกายหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าว มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยฉบับกระเป๋าสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักและระวังตนเพื่อให้การใช้ชีวิตภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยอย่างสูงสุด

 

การป้องกันการถูกขโมยของภายในมหาวิทยาลัย

Preventing crime on the campus

การขโมยของส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ต่อทรัพย์สินมากกว่าที่จะทำอันตรายกับคน ซึ่งการขโมยของส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการเห็นโอกาสในการที่จะได้ทรัพย์สินมีค่าที่ถูกวางไว้ในห้องเรียนหรือสถานที่ทำงาน ห้องปฏิบัติงาน ศูนย์อาหาร สนามกีฬา สวนสาธารณะ ลานอเนกประสงค์หรือในรถส่วนตัว ซึ่งหากเปิดโอกาสโดยเปิดประตูห้องหรือหน้าต่างที่วางสิ่งของที่สามารถเห็นได้ง่ายและหยิบฉวยได้ง่ายหรือทิ้งไว้ล่อตาจะเป็นสิ่งที่ยั่วยุให้เกิดการขโมยของขึ้นภายในมหาวิทยาลัยหรือภายในหอพักนักศึกษา

นักศึกษาสามารถลดความเสี่ยงที่จะถูกขโมยของขึ้นได้โดยการตรวจตราและตรวจสอบสิ่งของมีค่าของตนเองและเก็บไว้ให้มิดชิดรวมถึงปิดโอกาสที่จะให้คนเข้ามาขโมยของในห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานหรือหอพักด้วยการปิดประตูหน้าต่างและตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตนเองและความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเอง

 

ในกรณีที่นักศึกษาถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกกระชากกระเป๋าหรือช่วงชิงทรัพย์สินมีค่า

If you have been attacked

การถูกทำร้ายร่างกายโดยคนแปลกหน้า หรือจากโจรผู้ร้ายหรือจากเพื่อนหรือคนที่รู้จักรวมถึงการถูกกระชากกระเป๋าหรือช่วงชิงทรัพย์สินมีค่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากและนักศึกษาหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ต้องดำเนินการแจ้งให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นทราบโดยด่วนเพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการประสานงานกับตำรวจและสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการาจราจรเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือและดำเนินการตามกฎหมายได้ทันท่วงที

ในกรณีที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นถูกทำร้ายร่างกายหรือกระชากกระเป๋าหรือช่วงชิงทรัพย์สินมีค่าไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โทรศัพท์แจ้ง 0-4320-2191 สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร รับแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอด 24 ชั่วโมง

2. โทรศัพท์แจ้งหัวหน้าภาควิชาให้รับทราบซึ่งหัวหน้าภาควิชาจะแจ้งให้กับผู้บริหารและผู้ที่ทางสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการประสานกับทางตำรวจ

3. หัวหน้าภาควิชาจะดำเนินการในการที่จะประสานและแจ้งเหตุให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับทราบต่อไป

ในกรณีที่นักศึกษาประสบอุบัติเหตุหรือพบเหตุอุบัติเหตุอุบัติภัย ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเฉียบพลันให้นักศึกษาหรือเพื่อนนักศึกษาผู้ประสบเหตุดำเนินการ ดังนี้

1. โทรศัพท์แจ้ง 0-4320-2191 สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร รับแจ้งเหตุฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการประสานงานในการเรียกรถพยาบาลเพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเครือข่ายที่อยู่ใกล้เคียงทันที

3. โทรศัพท์แจ้งหัวหน้าภาควิชาให้รับทราบซึ่งหัวหน้าภาควิชาจะแจ้งให้กับผู้บริหารและผู้ที่ทางสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินไปยังจุดเกิดเหตุและประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อให้นักศึกษาได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีและประสานกับตำรวจ

4. หัวหน้าภาควิชาจะดำเนินการในการที่จะประสานงานและแจ้งเหตุให้กับผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับทราบต่อไป

 

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา

1. อย่าทิ้งกระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือไว้บนโต๊ะในห้องเรียน ห้องทำงานหรือบริเวณที่สาธารณะเพราะเสี่ยงต่อการถูกขโมยของควรเก็บไว้ในที่มิดชิดและปิดล๊อค พร้อมตรวจสอบว่ามีการปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้ว

2. ลดการดึงดูดความสนใจของมิจฉาชีพ โดยไม่ใส่เครื่องประดับหรือถืออุปกรณ์มีค่าและมีราคาสูง สำหรับนักศึกษาหญิงไม่ควรแต่งตัวล่อแหลม เช่น เสื้อผ้ารัดรูป กางเกงสั้น เป็นต้น และงดใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดินทางในที่สาธารณะ โดยเฉพาะในยามวิกาล

3. ในกรณีที่ต้องเดินทางภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยในยามวิกาลไม่ควรเดินทางคนเดียวควรเดินทางพร้อมเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคน และในขณะเดินทางภายในมหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัยในยามวิกาล ควรเดินในเส้นทางที่มีผู้คนพลุกพล่าน ไม่ใช้เส้นทางที่เปลี่ยวหรือเดินทางในซอยมืด

4. ในกรณีเดินเท้าเพื่อกลับที่พักหรือหอพักในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยในยามวิกาล ไม่ควรหิ้วกระเป๋าโน๊ตบุ๊คให้เห็นชัดเจน และไม่ควรใช้โทรศัพท์ในขณะเดินตามทางเท้า เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกช่วงชิงทรัพย์สินจากคนร้ายที่อาจใช้พาหนะจักรยานยนต์

5. ในกรณีที่ใช้จักรยานเพื่อกลับที่พักหรือหอพักในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยในยามวิกาล ไม่ควรสะพายกระเป๋าหรือกระเป๋าโน๊ตบุ๊ค และไม่ควรเอาทรัพย์สินมีค่าไว้ในตระแกรงรถด้านหน้าเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการถูกช่วงชิงทรัพย์สินจากคนร้ายที่อาจใช้พาหนะจักรยานยนต์หรือวิ่งราวได้

6. ไม่ควรใช้พาหนะแท็กซี่ในยามวิกาลในการเดินทางคนเดียว ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้แท็กซี่ในยามวิกาลในการเดินทางคนเดียว ให้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่จากศูนย์เรียกรถแท็กซี่ ซึ่งจะมีการบันทึกจุดหมายปลายทางและหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ที่เข้ามารับเพื่อให้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยให้กับนักศึกษาได้

7.ควรพกอุปกรณ์เตือนภัยไว้กับตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดึงเชือกซึ่งจะทำให้ อุปกรณ์เตือนภัยส่งเสียงดังเป็นเวลา 3 นาที ซึ่งจะทำให้คนร้ายตกใจหนีไป และจะมีผู้คนวิ่งเข้ามาช่วยเหลือ

ข้อควรปฏิบัติเพื่อการป้องกันการโจรกรรมรถจากมิจฉาชีพ

1. ไม่ควรจอดรถไว้ห่างไกลหรือที่เปลี่ยว ควรมีคนเฝ้า ดูแลหรือ จนท.รปภ. ก่อนจอดทิ้งรถ

2. ทุกครั้งจอดรถควรตรวจสอบการล๊อคกุญแจล๊อคคอรถจักรยานยนต์หรือการล๊อคกุญแจประตูรถยนต์และใช้อุปกรณ์กันขโมยให้ครบถ้วน

3. ไม่ควรทิ้งทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้ในรถ

4. ติดตั้งโคมไฟให้ส่องสว่างมองเห็นทั้งในและนอกรั้วบ้าน หากจำเป็นต้องจอดรถนอกบ้านควรจอดชิดขอบทางหน้าบ้าน กรณีเช่นนี้ควรติดตั้งสัญญาณกันขโมยไว้เตือนภัย

5. การจอดรถในสถานที่ใด ๆ ควรเลือกจอดรถในที่เราสามารถมองเห็นรถได้ หรือในที่ใกล้กับบุคคลอื่นเห็นใกล้ ๆ

6. อย่าทิ้งกุญแจรถไว้ที่รถ เมื่อจอดรถลงไปทำธุระไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

7. การนำรถไปซ่อมหรือรับบริการ ควรอยู่ดูแลการซ่อมหรือการบริการอย่างมิดชิด หากมีความจำเป็นต้องทิ้งรถไว้ให้ซ่อมหรือบำรุงรักษาจะต้องเป็นผู้ที่คุ้นเคยหรือไว้ใจได้เท่านั้น

8. กุญแจรถถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ใช้ในรถทุกระบบ หากสูญหายควรรีบเปลี่ยนกุญแจใหม่ทันที

9. เมื่อติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยแล้ว ต้องเก็บเป็นความลับโดยเฉพาะ

วิธีการป้องกันการโจรกรรมรถ

1. ล็อคมากกว่า 1 จุด เช่น อุปกรณ์เสริม ล็อคล้อรถ, ล็อคขาตั้ง เป็นต้น

2. ไม่จอดรถในที่เปลี่ยวหรือที่ลับตา

3. ไม่นำสำเนาคู่มือเก็บไว้ในตัวรถ

4. ติดตั้งสัญญาณกันขโมย

5. ไม่ควรให้ผู้ไม่รู้จักยืมรถ

6. หากซื้อรถมือสอง ควรเปลี่ยนตัวล็อคกุญแจหรือติดตั้งอุปกรณ์กันขโมยเพิ่ม

การแจ้งเหตุ

1. เตรียมสำเนาหรือคู่มือจดทะเบียนรถพบพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุ

2. จดจำตำหนิรูปพรรณรถให้ชัดเจน

3. หากมีรูปถ่ายให้นำมาประกอบการแจ้งความด้วย

Document-page-002 Document-page-001

Comments are closed.