สนง.รปภ.ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการให้และรับบริการรถโดยสาร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการให้และรับบริการรถโดยสาร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

IMG_2217

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการควบคุมการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2533 โดยกล่าวถึงการควบคุม กำกับ ดูแลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการของรถยนต์โดยสาร, รถให้บริการสาธารณะที่เข้ามาให้บริการภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้การเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้ถนน
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการให้และรับบริการรถโดยสาร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย ประธานคณะกรรมการการควบคุมการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดประชุมและได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย เข้าร่วมระดมความคิดเห็น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานรักษาความความปลอดภัยและการจราจร หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังกว่า 30 คนเข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็น ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 และ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 4 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IMG_2102IMG_2129

ปัจจุบันพบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบปัญหาด้านการจราจร เนื่องจากมีปริมาณประชากรและยานพาหนะที่สัญจรภายในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัด ลานจอดดรถไม่เพียงพอ การจอดรถในที่ห้ามจอด
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2533 และทราบแนวทางในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคการศึกษาใหม่ 2558

IMG_2086 IMG_2129 IMG_2088 IMG_2169IMG_2209 IMG_2174 IMG_2273 IMG_2232 IMG_2258 IMG_2267 IMG_2266 IMG_2242 IMG_2228IMG_2227 IMG_2240

Comments are closed.