รปภ. มข. ระดมความเห็นพัฒนางานสู่ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

img_e99efe6e9ee09ea8ccd519430cd34124

เมื่่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมร่วมใจสมัยเกษียณ 46 ณ อาคารงานรักษาความปลอดภัย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? งานรักษาความปลอดภัย ??????ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการประชุมระดมความคิดเห็นกำหนดทิศทาง ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2556

เพื่อ เตรียมรองรับการจัดโครงสร้างใหม่ ?สืบเนื่องจากตามร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี กองและสำนักงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศดังกล่าวข้อที่ 21. ปรับให้ งานรักษาความปลอดภัย ????เป็นสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร

ดังนั้น เพื่อให้การปรับเป็นสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มีความพร้อมเท่าทันต่อการพัฒนางาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาองค์กร ควบคู่กัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตรต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการศึกษา งานรักษาความปลอดภัย จึงร่วมกันประชุมระดมความคิดเห็น ความพร้อมรองรับการจัดโครงสร้างใหม่ ที่มีการกำหนดทิศทาง ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

อีกทั้งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มาตรการที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Security System) ตัวชี้วัด มีแผนแม่บทการรักษาความปลอดภัย

โดยที่ประชุมมี นายอภิชาติ? พัฒนจักร หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่สังกัดงานรักษาความปลอดภัย ระดับผู้นำหน่วย กว่า 30 คน เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าว

Comments are closed.