อธิการบดีนำนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่เจ้าหน้าที่สังกัด รปภ.มข.

สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณค่าการบริการต่อผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร กว่า 150 คน โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ และเปิดโอกาสให้สอบถามถึงปัญหาข้อสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร  รวมทั้งเป็นโอกาสในการพบปะให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มข. พร้อมให้นโยบายอันเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข พร้อมทั้ง ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรมให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าว ว่า ในวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ได้พบปะ พูดคุยกับบุคลากรสำนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งมารวมตัวพร้อมหน้ากันในโอกาสที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณค่าการบริการต่อผู้รับบริการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านมาได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ มาโดยตลอด ที่สนับสนุนภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ จากผู้ที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้แก้ไขบ้างก็ตาม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน ที่ตระหนักต่อหน้าที่ ใส่ใจในการทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานให้บริการอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด

อธิการบดี ยังได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้ดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและมอบนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะว่า การสร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุข นั้นการจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (Healthy Security System) มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีลักษณะเฉพาะ คือ ต้องมีระเบียบวินัย และความเข้มแข็ง จึงต้องส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผู้มีทัศนคติด้านการบริการ และพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะถ้อยคำที่ดี ต่อผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่มีโอกาสสื่อสารกับบุคคลทั่วไปที่เข้ามาภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์และความผาสุกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพราะเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ฯ ทุกคน เป็นผู้รักในหน้าที่และรักสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างดี

ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาฝ่ายศิลปวัฒนธรรมกล่าว ว่า ในโอกาสที่มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและคุณค่าการบริการต่อผู้รับ บริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับว่าเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการบริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มีจำนวนกว่า 200 คน การปฏิบัติหน้าที่แบ่งเป็นหน่วยย่อยต่าง ๆ การจัดโครงการดังกล่าว จึงนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และการปฏิบัติงานและสามารถนำไปสู่การพัฒนา เป็นโครงสร้างการปฏิบัติงานการให้บริการที่ดีและการดำเนินกิจกรรมโครงการ ต่าง ๆ ในเชิงรุก ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร ให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้มาติดต่อราชการตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมานายมนูญ บรรณวงศ์ศิลป์ หัวหน้างานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่วิทยากร บรรยาย ได้ให้ความรู้ ข้อมูล เกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ตามสิทธิประโยชน์ประเภทต่างๆ สร้างความเข้าใจ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการหัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรวิทยากร บรรยาย กล่าวถึง เรื่อง การสนองนโยบายด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างคุณค่าการบริการต่อผู้รับ บริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ให้ความรู้ในด้านการสร้างเสริมบุคลิกภาพ ทัศนคติต่อการบริการศิลปะถ้อยคำและภาษา เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะการ สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุข ตลอดทั้งด้านการสร้างเสริมความร่วมมือความสามัคคี การประสานงานที่ดี ภายในหน่วยงาน (Relationships) ที่ดีต่อไป

Comments are closed.