นาย เกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มข.เตรียมรับเปิดเรียน

img_0f1cbbe6c321a75709c2407351358e36

นาย เกษม ภูธรรมะ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัย และการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ?เผยว่า สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้า หน้าที่ทั้ง 142 คน รวมทั้งวางแผนดำเนินการเพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาและการรับนักศึกษาใหม่ โดยได้มีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติงานในแต่ละส่วน ขอความร่วมมือให้งดการลาของเจ้าหน้าที่โดยไม่มีความจำเป็น เน้นในเรื่องการอำนวยความสะดวก การเฝ้าระวังเหตุและทรัพย์สิน  และการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการดุแลตนเองและวินัยจราจร ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อความสะดวกปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่และต้องการการปรับตัวเพื่อ ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

นาย เกษม ภูธรรมะ กล่าวต่ออีกว่า ในระยะหลังบทบาทของสำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรด้านการให้ความรู้ เรื่องความปลอดภัยแก่นักศึกษาใหม่มีเพิ่มมากขึ้น โดยในทุกปีจะได้มีการทำสื่อเอกสารแจกนักศึกษาใหม่ โดยมีเนื้อหาเพื่อการเตือนภัย และการปฏิบัติตัวลดความเสี่ยง การป้องกันดูแลทรัพย์สินทั้งในที่พักและนอกที่พัก กฎหมายการจราจร อีกทั้งได้จัดทำวิดีทัศน์ไปฉายในการปฐมนิเทศ นอกจากนี้ยังได้จัดวิทยากรไปบรรยายเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับนักศึกษาใหม่ตามที่คณะวิชาต่างๆขอเข้ามา โดยในช่วงกลางปียังจัดอบรมการจราจรและสอบใบอนุญาตขับขี่ให้กับนักศึกษา เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย
ในส่วนของการประสานความร่วมมือเพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาและการรับนัก ศึกษาใหม่ หัวหน้าสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ กล่าวว่า เราได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ซึ่งมีที่ทำการอยู่ในมหาวิทยาลัยพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรม (TSI)ซึ่งเป็นนักศึกษาของเราที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อเป็นผู้คอยสอดส่องดูแลแจ้ง เหตุ ในส่วนนักศึกษาได้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
นาย เกษม ภูธรรมะ กล่าว ว่า สิ่งที่เป็นห่วงสำหรับนักศึกษาใหม่คือเรื่องการใช้ยานพาหนะ โดยเฉพาะจักรยานยนต์ อยากให้ใช้ความระมัดระวัง รักษากฎวินัยจราจร ทำความคุ้นเคยกับเส้นทางที่นักศึกษาจะไปเรียนและกลับที่พัก ซึ่งในส่วนนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่จราจรคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้พร้อมให้ ข้อมูล อีกส่วนที่ยังห่วงคือการดูแลทรัพย์สินไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความ ประมาทเลินเล่อ เช่น สิ่งของหายจากการวางไว้ตามโต๊ะอาหาร หรือ การลืมกุญแจไว้ที่รถจักยานยนต์ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าวันละ 4-5 คัน มิจฉาชีพก็จะฉกฉวยโอกาสโจรกรรมโดยง่าย โดยหากเจ้าหน้าที่พบเห็นก็จะนำรถเหล่านั้นมาไว้ที่สำนักงานเพื่อรอการมารับ คืนของเจ้าของรถ สำนักงานฯทำโครงการ จุดรับฝากและส่งคืนของหาย (Lost and found station) โดยเปิดรับสิ่งของที่มีผู้เก็บได้ เปิดรับการแจ้งของหาย และทำระบบจัดส่งคืนตามหลักฐาน อีกทั้งเปิด Face Book เพื่อการสื่อสารและแสดงรายการสิ่งของให้นักศึกษาเข้าดูหรือมาดูที่สำนักงาน ด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของบริการเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ใน เรื่องการดูแลบุคลากรและนักศึกษา
นาย เกษม ภูธรรมะ กล่าว ในตอนท้ายว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีหน้าที่ในการให้ บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนได้รับการปลูกฝังในเรื่องทัศนคติที่ดี ต่อบุคลากรและนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องดูแลเสมือนเป็นลูกหลานของตนเอง สร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถไปพร้อม กับการให้ความรักความอาทรต่อบุตรหลานที่ผู้ปกครองฝากความไว้วางใจให้มาเรียน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Comments are closed.